Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Mỹ, lóng)
    nhà vệ sinh

    * Các từ tương tự:
    John Bull, john dory, johnny, johnny, johnny-cake, johnny-come-lately, johnny-on-the-spot, Johnson, Harry Gordon, johnsonese