Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

john dory /'dʤɔn'dɔ:ri/  

  • Danh từ
    (động vật học) cá dây