Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (Anh)
  (cũ, khẩu ngữ) người, gã
  (lóng) bao cao su

  * Các từ tương tự:
  johnny, johnny-cake, johnny-come-lately, johnny-on-the-spot