Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

johnny-on-the-spot /'dʤɔniɔnðə'spɔt/  

  • Tính từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) cần đến là có mặt ngay (người)
    Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) người cần đến là có mặt ngay