Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (khẩu ngữ)
  nhậu nhẹt
  nó thích đi nhậu nhẹt với bạn bè
  Danh từ
  (khẩu ngữ)
  rượu
  go (be) on booze
  rượu chè be bét
  chồng chị lại rượu chè be bét

  * Các từ tương tự:
  booze-up, boozer