Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  rượu rom
  (Mỹ) rượu
  Tính từ
  (-mmer; -mmest) (cũ, khngữ)
  kỳ quặc
  a rum fellow
  một gã kỳ quặc

  * Các từ tương tự:
  rum row, rum-runner, rum-tum, rumanian, rumba, rumble, rumble seat, rumble-tumble, rumbler