Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  quỷ, ma quỷ
  that child is a little demon
  (nghĩa bóng)thằng bé là một con quỷ con
  (khẩu ngữ) người hăng, người hung bạo
  a demon worker
  người làm việc hăng
  the demon drink
  (đùa) ma men

  * Các từ tương tự:
  demonetisation, demonetise, demonetise, demonetization, Demonetization, demonetize, demoniac, demoniacal, demoniacally