Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

demonetize /,di:'mʌnitaiz/  

  • Động từ
    (cách viết khác demonetise)
    hủy bỏ không dùng làm tiền tệ nữa