Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (giống cái ogress /'əʊgres/)
  yêu tinh; quỷ ăn thịt người
  (nghĩa bóng) đồ quỷ dữ
  his boss is a real ogre
  ông chủ của nó thật là một tên quỷ dữ

  * Các từ tương tự:
  ogreish, ogress