Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

man-eater /'mæn,i:tə[r]/  

  • Danh từ
    người ăn thịt người; thú ăn thịt người
    (đùa) người phụ nữ như sư tử