Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thú vật (thường chỉ những con to và dữ)
  that dog looks like a real brute
  con chó đó trông thực như một con thú dữ
  (đôi khi đùa) kẻ hung ác, kẻ vũ phu
  điều khó khăn; cái bực mình
  this lock's a brute, it just won't open
  cái khóa này bực mình thật, nó không chịu mở ra cho chứ
  Tính từ
  phi lý trí, vũ phu
  brute strength
  sức mạnh vũ phu

  * Các từ tương tự:
  brute-force technique