Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc] vật chất
  the physical world
  thế giới vật chất
  [thuộc] thể chất, [thuộc] thân thể
  physical exercise
  thể dục
  physical presence
  sự đích thân có mặt
  [theo quy luật] tự nhiên, [theo lẽ] tự nhiên
  it is a physical impossibility to be in
  two places at once cùng một lúc mà có mặt ở hai nơi là điều không thể được theo lẽ tự nhiên
  [thuộc] thế giới tự nhiên
  a physical map
  bản đồ tự nhiên
  physical geography
  địa lý tự nhiên
  [thuộc] vật lý [học]
  physical experiment
  thí nghiệm vật lý học
  physical chemistry
  hóa lý
  (khẩu ngữ) đối xử thô bạo; dùng bạo lực
  are you going to cooperate or do we have to get physical?
  anh có định hợp tác không hay chúng tôi phải dùng bạo lực?
  Danh từ
  (khẩu ngữ)
  sự khám sức khỏe xem có hợp công việc không

  * Các từ tương tự:
  Physical and financial capital, physicality, physically