Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

physically /'fizikli/  

 • Phó từ
  về mặt thể chất, về mặt thân thể
  physically fit
  hợp về mặt thể chất
  [theo quy luật] tự nhiên
  physically impossible
  không thể được theo quy luật tự nhiên