Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  trần tục
  earthly joys
  thú vui trần tục
  (thường dùng với một từ phủ định) có thể, có thể quan niệm được
  you've no earthly hope of winning
  anh không có thể hy vọng thắng
  no earthly use
  (khẩu ngữ)
  hoàn toàn vô ích
  not have an earthly
  (từ Anh, khẩu ngữ)
  không một chút cơ may, không một chút hy vọng, không một chút ý niệm
  "why isn't it working?" "I haven't an earthly" "
  sao nó không chạy?" "nào tôi có chút ý niệm nào đâu" (không biết gì cả)