Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conceivable /kən'si:vəbl/  

 • Tính từ
  có thể quan niệm được, có thể tưởng tượng được
  it is hardly conceivable [to methat she should do such a thing
  [tôi] thật khó tưởng tượng được rằng cô ta lại làm một điều như vậy

  * Các từ tương tự:
  conceivableness