Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

telluric /te'ljuərik/  

  • Tính từ
    (thuộc) đất
    the telluric current
    dòng điện đất
    (hoá học) Teluric