Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

imaginable /i'mædʒinəbl/  

  • Tính từ
    có thể tưởng tượng được

    * Các từ tương tự:
    imaginableness