Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc] thế tục
  the temporal power of the Pope
  quyền thế tục của giáo hoàng
  (ngôn ngữ) [thuộc] thời gian; chỉ thời gian
  temporal conjunctions
  liên từ chỉ thời gian (như when, while…)
  (giải phẫu) [thuộc] thái dương (ở hai bên đầu)
  temporal artery
  động mạch thái dương

  * Các từ tương tự:
  temporality, temporalty