Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

temporalty /'tempərəlti/  

  • Danh từ
    người ngoài đạo, ngương lương, người tục
    ((thường) số nhiều) tài sản hoa lợi thế tục (của một tổ chức tôn giáo) ((như) temporality)