Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  [thuộc] thế gian, trần tục
  worldly distractions
  thú vui trần tục
  lõi đời, từng trải
  a worldly person
  một người lõi đời

  * Các từ tương tự:
  worldly-minded, worldly-wise