Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  thế tục; ngoài đời
  the secular power
  quyền bính ngoài đời, nhà nước (đối lại với nhà thờ)
  ở họ đạo (không ở trong dòng tu)
  the secular clergy
  tăng lữ họ đạo

  * Các từ tương tự:
  Secular stagnation, Secular supply curve, Secular trend, secularise, secularism, secularist, secularity, secularization, secularize