Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

terrestrial /tə'restriəl/  

 • Tính từ
  [thuộc] đất
  [ở] trên cạn
  terrestrial species
  những loài sinh vật sống trên cạn

  * Các từ tương tự:
  terrestrially