Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

earthling /'ə:θliɳ/  

  • Danh từ
    con người (sống ở trái đất)
    người phàm tục, người trần tục