Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  toàn cầu
  global warfare
  chiến tranh toàn cầu
  bao trùm
  a global definition
  một định nghĩa bao trùm

  * Các từ tương tự:
  global area network (GAN), global bus, global character, global communication system, global descriptor table (GDT), global information system (GIS), global positioning system (GPS), global processor, global system