Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

international /,intə'næ∫nəl/  

 • Tính từ
  quốc tế
  Danh từ
  cuộc thi đấu quốc tế
  đấu thủ quốc tế
  International
  Quốc tế cộng sản
  the International
  /,intə'næ∫nɑl/
  quốc tế ca

  * Các từ tương tự:
  International Bank for Reconstruction and Development, International cartel, International clearing unions, International commodity agreements, International debt crisis, International Development Association, International Development Co-operation Agency (ID), International division of labour, International economics