Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intercontinental /'intəkənti'nentl/  

 • Tính từ
  liên lục địa; xuyên lục địa
  intercontinental travel
  cuộc du hành liên lục địa

  * Các từ tương tự:
  intercontinental ballistic missile