Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

universal /ju:ni'vɜ:sl/  

 • Tính từ
  chung, phổ cập, phổ biến; phổ thông
  there is universal agreement on that issue
  có sự đồng ý chung về vấn đề ấy
  universal primary education
  giáo dục tiểu học phổ cập
  universal suffrage
  sự bỏ phiếu phổ thông

  * Các từ tương tự:
  universal coupling, universal joint, universalise, universalism, universalist, universalistic, universality, universalization, universalize