Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

omnipresent /,ɒmni'preznt/  

  • Tính từ
    có mặt ở khắp nơi
    the omnipresent squalor
    tình trạng bẩn thỉu ở khắp mọi nơi