Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

universalism /ju:ni'və:səlizm/  

  • Danh từ
    (triết học) thuyết phổ biến
    (tôn giáo) (Universalism) thuyết phổ độ