Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bệnh dịch (nghĩa đen, nghĩa bóng)
  Tính từ
  [thuộc bệnh] dịch
  an epidemic disease
  bệnh dịch

  * Các từ tương tự:
  epidemical, epidemically, epidemicity