Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc] vũ trụ
  a disaster of cosmic proportion
  (nghĩa bóng) một thảm họa quy mô vũ trụ (thảm họa rất lớn)

  * Các từ tương tự:
  cosmic dust, cosmic noise, cosmic radiation, cosmic ray, cosmic rays, cosmic wave, cosmically