Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cosmic dust /,kɒzmik'dʌst/  

  • bụi vũ trụ