Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) tia vũ trụ

    * Các từ tương tự:
    cosmic rays