Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) sóng (bức xạ) vũ trụ