Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

universalise /ju:ni'və:səlaiz/  

  • Ngoại động từ
    làm cho ai cũng biết, làm cho ai cũng có; làm thành phổ thông, làm thành phổ biến, phổ cập
    phổ cập giáo dục