Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

universality /ju:nivɜ:'sæləti/  

  • Danh từ
    tính phổ cập, tính phổ biến; tính phổ thông