Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  phổ biến, thịnh hành
  the prevalent opinion is in favour of reform
  ý kiến phổ biến là ủng hộ cải cách
  is malaria still prevalent among the population here?
  Bệnh sốt rét còn phổ biến trong dân chúng ở đây không?

  * Các từ tương tự:
  prevalently