Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  thường xuyên, hay xảy ra
  his visits became less frequent as time passed
  với thời gian trôi qua, những cuộc viếng thăm của anh ta cũng trở nên thưa hơn (ít thường xuyên hơn)
  Động từ
  thường xuyên lui tới
  he used to frequent the town's bars and night-clubs
  nó quen lui tới các quán rượu và câu lạc bộ đêm ở thành phố

  * Các từ tương tự:
  frequentable, frequentation, frequentative, frequenter, frequently, frequentness