Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reiterative /ri:'itərətiv/  

  • Tính từ
    lập lại