Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

frequentative /fri'kwentətiv/  

  • Tính từ
    (ngôn ngữ học) nhiều lần, xảy ra nhiều lần