Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

frequentation /fri:kwen'teiʃn/  

  • Danh từ
    sự hay lui tới (nơi nào); sự năng đi lại giao du (với ai)