Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thường thngữ)
    trở lại luôn; thường tái diễn thường kỳ
    recurrent headaches
    những cơn đau đầu thường tái diễn