Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có đặc trưng lặp đi lặp lại

    * Các từ tương tự:
    repetitious, repetitive, repetitiously, repetitiousness