Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  thường lệ, quen thuộc
  his habitual place at the table
  chỗ ngồi quen thuộc của anh ta ở bàn ăn
  quen thói, thường xuyên
  their habitual moaning
  sự than vãn thường xuyên của họ
  a habitual drunkard
  tay quen thói nát rượu

  * Các từ tương tự:
  habitually