Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  mãn tính, kinh niên
  chronic arthritis
  viêm khớp mãn tính
  nạn thất nghiệp kinh niên của đất nước
  thành cố tật
  a chronic alcoholic
  người nghiện rượu đã thành cố tật
  (Anh, lóng) dở quá; kinh khủng
  the food was absolutely chronic
  thức ăn dở quá chừng

  * Các từ tương tự:
  chronicaliy, chronically, chronicity, chronicle, chronicle-play, chronicler