Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

long-standing /lɒη'stændinη/  

  • [tồn tại] lâu dài; lâu đời
    long-standing friendship
    tình hữu nghị lâu đời