Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

long-lived /,lɒη'livd/  

 • Tính từ
  sống lâu; bền lâu
  a long-lived family
  một gia đình sống lâu
  a long-lived friendship
  tình hữu nghị bền lâu