Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  dai dẳng, kéo dài
  a lingering illness
  căn bệnh dai dằng
  còn sót lại
  a few lingering doubts
  một vài ngờ vực còn sót lại

  * Các từ tương tự:
  lingeringly