Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  kéo dài, bị kéo dài
  a protracted debate
  một cuộc tranh luận kéo dài
  a protracted war
  một cuộc chiến tranh kéo dài

  * Các từ tương tự:
  protractedly, protractedness