Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

never-ending /'nevə'daiiɳ/  

  • Tính từ
    bất tận, không bao giờ hết